TRÀMITS

ALTES

Segons estableix la llei 2/1974 de Col·legis Professionals, text consolidat de 7/7/2012 confirma la Sentència del Tribunal Constitucional STC63 / 2013 de 14 de febrer, en el Recurs d’inconstitucionalitat 1022-2004 per exercir la professió regulada com és el cas l’Enginyer Tècnic Aeronàutic és obligatori estar en situació de col·legiat.
Consulta les sentències del Tribunal Suprem (Col·legiació Obligatòria) a la secció «Notes de Premsa»
Com a requisit imprescindible per poder col·legiar cal ostentar el títol de Grau en Enginyeria Aeroespacial, Enginyer Tècnic Aeronàutic o un títol estranger equivalent, degudament convalidat d’acord amb la legislació espanyola.
Tràmits:

Si et colegias en el primer any de graduar-en Enginyeria Aeroespacial estàs exempt de quotes 1 ANY

SABER-NE MÉS

BAIXES

Gestioni la baixa com a col·legiat o associat seleccionant l’enllaç que correspongui a continuació:


Accedeix a l’Àrea privat per poder seleccionar l’enllaç aquí

 

CERTIFICATS

El Col·legi emetrà certificats alguns amb cost addicional                              

SABER MÉS

RECLAMACIONS

Les vies de reclamació i els recursos que es poden interposar en cas de conflicte entre el consumidor o usuari i un col·legiat o el col·legi professional

Model de sol·licitud de queixes i reclamacions, punxa aquí

 

FINALITAT & DESCRIPCIÓ

FINALITAT DE LA FINESTRATE ÚNICA DE SERVEIS

La finalitat de la Finestreta Única de la Directiva de Serveis és proporcionar, a qualsevol prestador d’un Estat membre de la Unió Europea, la informació necessària per a l’accés i l’exercici de les activitats de serveis així com la possibilitat de realitzar els tràmits necessaris davant l’autoritat competent a distància. La finestreta també ofereix informació per als destinataris d’aquests serveis, en relació amb la protecció dels seus drets.

 

DESCRIPCIÓ

Per a exercir una activitat a Espanya, els prestadors de serveis han de realitzar diferents tràmits davant diferents autoritats en les tres administracions de l’Estat. L’objecte de la Finestreta de la Directiva de Serveis és aconseguir trobar una informació completa, clara i fàcilment accessible sobre els requisits necessaris o sobre la forma que han de ser realitzats els tràmits requerits.
L’existència de la finestreta no altera en cap cas la competència de l’òrgan que tramita, simplement és un punt de consulta en el qual els prestadors i els destinataris podran obtenir, per mitjans electrònics, la següent informació:

 • Els requisits aplicables als prestadors establerts en el territori espanyol, especialment els relatius als tràmits necessaris per a accedir a les activitats de serveis i exercir-les, així com a la informació de les autoritats competents.
 • Els mitjans i condicions d’accés als registres i bases de dades públiques relatives als prestadors i als serveis.
 • Les vies de reclamació i els recursos que podran interposar-se en cas de litigi entre les autoritats competents i el prestador o el destinatari, o entre un prestador i un destinatari, o entre prestadors.
 • Les dades de les associacions o organitzacions distintes de les autoritats competents a les quals els prestadors o destinataris puguin adreçar-se per obtenir assistència.

Alhora la finestreta ha de proporcionar a qualsevol prestador d’un servei, espanyol o de qualsevol altre Estat Membre el suport necessari per a realitzar els tràmits per via electrònica i a distància, davant l’autoritat competent.

 

CARACTERÍSTIQUES
 • Ha de ser única des del punt de vista del prestador, de forma que des d’un punt pugui accedir a tots els tràmits relatius a l’accés i l’exercici de la seva activitat de serveis.
 • Tots els tràmits i els procediments han de poder realitzar-se electrònicament i a distància a través de la finestreta única.
 • En la finestreta única també s’ha de poder obtenir des del mateix punt totes aquelles llicències i autoritzacions necessàries per a l’accés i l’exercici de l’activitat.
 • Informar sobre les diferents vies de litigis o reclamacions.
 • Informar d’altres organismes diferents de les autoritats competents que poden prestar assistència al prestador de serveis o al destinatari.
 • Accessible i multi- idioma.
 • Tenir connexió amb altres portals o finestretes empresarials i oferir-los les seves funcionalitats.
 • Disposar d’una Xarxa de finestretes físiques de tramitació i suport.
 • Disposar d’un centre d’atenció i assistència.

La finestreta és un punt de consulta que necessita de la cooperació de l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes, les Entitats Locals i altres autoritats competents. El seu funcionament i actualització depèn de la coresponsabilitat de tots els involucrats.

LLISTAT DE COL·LEGIATS